De Ypenburgsche Courant

Kinderraad-groepsfoto-met-burgemeester

Raadsleden Hart voor Den Haag stellen raadsvragen onveilige verkeerssituatie scholen De Bras en De Zonnestraal.

“In plaats van kordaat de problemen op te lossen en zowel het schoolbestuur als de kinderraad serieus te nemen, krijgt men een tranen trekkend antwoord, waarbij wordt gesteld dat de kinderen maar op de fiets of lopend moeten komen. Daarnaast wordt gesteld dat de school maar aan de ouders moet vragen om niet meer met de auto te komen. Dat doet de school al bijna 10 jaar! Het college neemt het schoolbestuur en de kinderraad totaal niet serieus”, aldus Rita Verdonk en Carlos Martinez van Andel. Zij stellen raadsvragen over de situatie in Ypenburg. (1)

Ondanks een klip en klare petitie om de verkeersveiligheid bij school De Bras na 10 jaar (!) ein-de-lijk te verbeteren, blijft het college treuzelen om haar toegevende woorden om te zetten in daden.

Indiener: Rita Verdonk (Hart voor Den Haag)
Datum: 22-3-2023
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt de raadsleden Rita Verdonk en Carlos Martinez van Andel (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.
1. Op 20 oktober 2022 heeft de kinderraad De Bras in aanwezigheid van de directeur de petitie “Op de fiets naar school” overhandigd aan de burgemeester. Bij de petitie was een uitgebreide bijlage gevoegd met o.a. schetsen van de verkeerssituatie ter plekke. Is het college voorstander van het aanbieden van petities door burgers van de stad?

2. Neemt het college aangeboden petities serieus?

3. Als dat het geval is, is het College dan met Hart voor Den Haag van mening dat een tijdig antwoord, waarin serieus wordt ingegaan op hetgeen in de petitie wordt gesteld, normaal is?

4. Wat is de mening van het college dat er in een brief aan de school/leerlingen, die eind november 2022 is verstuurd, staat “In de eerste helft van 2023 nemen wij contact met jullie op om een plan hiervoor op te stellen”?

5. Is er bij deze belofte rekening gehouden met de spanningsboog van kinderen?

6. Is het college bekend met het feit dat de betreffende school al bijna 10 jaar tegen de dezelfde problemen aanloopt, al van alles heeft geprobeerd om de verkeerssituatie rondom de school veiliger te maken en daar al meermaals contact over heeft opgenomen met de gemeente?

7, Waarom wordt er in de brief dan gesteld: “Een deel van de problemen is eigenlijk heel eenvoudig op te lossen. Wanneer alle ouders hun kinderen met de fiets of lopend naar school brengen, dan wordt het veel minder druk. De problemen die omschreven worden, spelen met name rondom de tijd dat de school begint en eindigt. Daarom zie ik ook liever dat we samen (dus de kinderen, de school en de gemeente) de ouders vragen niet meer met de auto naar school te komen”.

8. Is het college, met Hart voor Den Haag van mening dat hiermee een brevet van onvermogen wordt uitgereikt aan het schoolbestuur?

8a. Alle betrokkenen, waaronder de kinderraad, ervaren door dit laconieke gedrag van de gemeente, dat de verkeersveiligheid van kinderen geen prioriteit heeft bij de bestuurders van de stad; is het college zich hiervan bewust?

9. Op een bericht van Hart voor Den Haag aan een BA (19 januari 2023) waarin het college verzocht wordt “om snel in te grijpen wendbaar te zijn en dienstbaar aan de veiligheid van de kinderen en medewerkers van de school” (de laatste groep werd inmiddels geïntimideerd door ouders en moesten soms wegspringen om niet overreden te worden) komt de volgende reactie: “Basisschool De Bras is echter zeer hoog op de urgentielijst gezet bij onze ambtelijke deskundigen en wij streven ernaar in januari/ februari contact op te nemen met de school. Zoals in de brief vermeld worden er dan verschillende zaken rondom de inrichting besproken. Een van onze verkeerskundigen zal ook aanwezig zijn om toe te lichten wat wel en wat niet mogelijk is. Gezamenlijk zal dan worden gezocht naar oplossingen.” Inmiddels is het eind maart en is er nog geen verkeersdeskundige op school geweest. Er is inmiddels wel een vragenlijst voorgelegd aan de school in het kader van een breed onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom scholen in Den Haag. Kan het college uitleggen waarom er niet aan de toezegging is voldaan?

10. Hoe gaat het college alsnog deze belofte nakomen?

11. Wanneer wordt de school bezocht door een verkeersdeskundige en wordt er gezamenlijke een praktische oplossing gezocht voor de problemen?