Laatste Nieuws

Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022

 

Aangenaam en betrokken leven op leeftijd

Participatiekeukens in alle stadsdelen, interactieve colleges door studenten aan senioren, uitbreiding van het aantal valpreventietrainingen, heel veel extra even-uitrusten-bankjes verspreid over de hele stad: het Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 omvat tal van nieuwe en concrete initiatieven, die ouderen helpen hun leven te veraangenamen en maximaal bij de samenleving betrokken te blijven.

Het aantal Haagse senioren zal de komende jaren blijven toenemen, van bijna 80.000 senioren in 2019 naar 120.000 senioren in 2040. Met het nieuwe actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022, dat maandag 14 december aan de gemeenteraad is aangeboden, speelt het stadsbestuur op die ontwikkeling in: met extra aandacht en middelen voor wonen, sportieve, sociale en culturele activiteiten en toegang tot hulp en informatie.

Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022

“Veel senioren vervullen nu en straks een belangrijke rol in onze stad, als bijvoorbeeld mantelzorger en vrijwilliger. Volwaardig meedoen en gezien worden als actieve en onmisbare stadsgenoot is de basis van prettig oud worden. Dat moet de standaard zijn in Den Haag”, zegt wethouder ouderenbeleid Kavita Parbhudayal.

Drie thema’s

Om ouderen een betrokken onderdeel van de samenleving te laten blijven, is het nodig dat zij kunnen meebewegen met de veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt. Aan de hand van de thema’s ‘Meedoen en leefplezier’, ‘Gezond en veerkrachtig’ en ‘Prettig wonen in je wijk’ maakt de gemeente dit mogelijk; onder meer door te stimuleren dat zij deelnemen aan activiteiten, aan te sporen gezond te leven en de risico’s op bijvoorbeeld vallen, hitte of uitbuiting te verkleinen. Ouderen spelen hier zelf een grote rol in.

De voortgang en de resultaten van het actieprogramma worden bewaakt door kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag, waaraan onder meer onderzoeksinstituten, sociaal ondernemers en seniorenorganisaties deelnemen. Bij het uitvoeren van de acties uit het programma werkt de gemeente samen met inwoners, welzijnsorganisaties, ondernemers en professionals. Dit actieprogramma is dan ook samen met senioren en seniorenorganisaties, waaronder de Haagse belangenvertegenwoordiging Stedelijke Ouderen Commissie, tot stand gekomen.

“Vol trots op alle vrijwilligers, mantelzorgers, welzijnswerkers en zorgmedewerkers in onze stad, werkt het stadsbestuur de komende jaren verder aan Den Haag als seniorvriendelijke stad. Als het aan mij ligt, blijft één ding altijd hetzelfde: Den Haag is voor alle Hagenaars, jong én oud”, aldus Kavita Parbhudayal.

[fotobijschrift: Meneer en mevrouw Parbhudayal-Ramadhin op het nieuwe even-uitrusten-bankje bij de bibliotheek in het centrum, aan hun rechterzijde geflankeerd door hun dochter, wethouder ouderenbeleid Kavita Parbhudayal; foto: gemeente Den Haag/Henriëtte Guest]

Netwerk WHO

Den Haag is sinds 2014, als eerste Nederlandse stad, lid van het netwerk van ‘seniorvriendelijke steden’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Met het actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 wordt dat seniorvriendelijke karakter van de stad verder versterkt. Een greep uit alle acties:

Thema: Meedoen en leefplezier (doel: meer senioren, die een drempel ervaren om actief mee te doen, nemen deel aan activiteiten die hen leefplezier brengen):

● We stimuleren contact tussen jong en oud. In samenwerking met de bibliotheek organiseren we bijvoorbeeld in 2021 5 interactieve collegereeksen gegeven door studenten aan senioren.

● In 2022 lanceren we een subsidieregeling waarmee organisaties subsidie kunnen aanvragen voor het ontwikkelen van sociale, sportieve en culturele activiteiten voor senioren.

● In 2022 hebben we Haags Ontmoeten uitgebreid met minimaal 4 nieuwe locaties. Dit doen we in samenwerking met welzijnsorganisaties.

● We stimuleren zorginstellingen om het Roze Loper keurmerk te behalen door een deel van de kosten van het traject te financieren. In 2022 willen we dat minimaal 10 instellingen het Roze Loper keurmerk hebben behaald en dus actie hebben ondernomen om een veilige omgeving te creëren voor senioren met een andere seksuele geaardheid of identiteit.

Thema: Gezond en veerkrachtig (doel: meer senioren zijn gemotiveerd om te bewegen en voldoende te eten en weten wat zij kunnen doen om de risico’s van vallen, overbelasting bij mantelzorg, oververhitting en financiële uitbuiting zoveel mogelijk te verkleinen):

● We maken in 2021 in samenwerking met Stichting Transmurale Zorg de Mijn Breincoach app bekend onder ‘jonge ouderen’ met een publiciteitscampagne. De app doet kleine en haalbare suggesties om de fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. De app is ontwikkeld door onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+ en heeft in Limburg al goede resultaten behaald.

● We zorgen dat er in 2022 minimaal één valpreventietraining per stadsdeel is en we verleiden in totaal minimaal 500 senioren om mee te doen met trainingen.

● Tijdens de coronacrisis zijn er meer dan 100.000 maaltijden bezorgd aan kwetsbare Hagenaars. Wij houden deze positieve energie vast door in elk stadsdeel een participatiekeuken te organiseren. Een participatiekeuken is een plek waar buurtbewoners voor hun oudere buren kunnen koken. Zodra de situatie het weer toelaat, kunnen senioren hier ook voor zichzelf en elkaar koken en tegelijkertijd meer leren over gezonde voeding.

● We starten in 2021 met de GGD het project ‘De mond niet vergeten’. 200 thuiszorgmedewerkers worden getraind door de GGD in het herkennen van, en handelen bij, een verslechterde mondgezondheid. Zo worden op jaarbasis 3.000 senioren gestimuleerd om goed voor hun gebit te zorgen en voor controle en klachten naar de tandarts te gaan.

● We breiden vanaf 2021 minimaal 3 Haags Ontmoeten locaties uit met een dementheek. Dit is een fysieke plek waar je vragen kan stellen over dementie en waar je boeken en hulpmiddelen kunt lenen. Er wordt tevens verbinding gemaakt met de e-health uitleenservice om senioren meer bekend te maken met technologische hulpmiddelen.

● In 2021 leveren we in samenwerking met de GGD een lokaal hitteplan op. Hierin staan de afspraken met maatschappelijke partners om kwetsbare inwoners beter te beschermen als het nationaal hitteplan van kracht is. In 2020 starten we met de ontwikkeling van een Haagse communicatiestrategie en met een pilot waarbij we in drie wijken verkennen waar koele plekken gerealiseerd kunnen worden.

● We informeren senioren zodat zij zelf weten wat ze kunnen doen om financiële uitbuiting en andere vormen van mishandeling tegen te gaan. Hiervoor gebruiken we vanaf 2020 verschillende kanalen zoals de stadskrant, sociale media, radio- en tv zenders.

Thema: Prettig wonen in je wijk (doel: meer senioren maken gebruik van de mogelijkheden die zij zelf kunnen ondernemen op het gebied van woningaanpassingen, toegankelijke woningen of alternatieve woonvormen. Het blijft daarbij voor senioren langer mogelijk om ook bij fysieke en mentale veranderingen de dagelijkse activiteiten te ondernemen in de wijk):

● We vergroten de bekendheid van de iZi-ervaarwoning onder senioren om het gebruik van technologische (woon)hulpmiddelen door senioren te stimuleren. In 2022 zijn alle 37 Haags Ontmoeten locaties bezocht met presentaties over technologische hulpmiddelen. Ook wordt er in 2020 een symposium georganiseerd over technologische hulpmiddelen voor senioren in een woongroep.

● We starten in 2020 met het ontwikkelen van een website waarop alle informatie staat die je nodig hebt om te verhuizen of je woning geschikt te maken. Het aanbod aan (sociale) huurwoningen, koopwoningen, informatie over regelingen en (technologische) hulpmiddelen en zorgvoorzieningen staat hiermee op één plek. Dit doen we in samenwerking met het ‘Langer Thuis’ ondersteuningsprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

● We starten in 2020 met een pilot ‘Collectief woongemak’. Hiermee faciliteren we inwoners in het toekomstbestendig maken van hun (eigen) woning door hen goede informatie te bieden met behulp van woonscans. Ook is het via ‘Collectief woongemak’ mogelijk om woningaanpassingen gezamenlijk in te kopen, waardoor de woningaanpassing goedkoper kan worden geleverd.

● We starten met een pilot in Escamp in 2021 om nieuwe vormen van groepswonen in bestaande seniorencomplexen te introduceren.

● We ontwikkelen het nieuwe aandachtsgebied toegankelijkheid voor in het handboek openbare ruimte. Vanaf 2021 voeren we samen met senioren schouwen uit om te inventariseren wat er nodig is om nog prettiger te kunnen wonen in je wijk. We starten daarbij in de vier stadsdelen Centrum, Escamp, Loosduinen en Scheveningen. Ook gaan we door met het inventariseren waar banken nodig zijn. In 2022 zijn er 20 extra banken geplaatst.

● We starten in 2020 met een project waarbij we minimaal 200 professionals en vrijwilligers, zoals handhavers, van informatie over het signaleren van en het omgaan met dementie voorzien. Dit doen we onder andere door middel van signaleringskaarten en (online) trainingen.
Terug
maandag 14 december 2020 11:58:07 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JW