Corona, Covid-19, nieuws Den Haag

 Coronavirus Den Haag 23 - april 2020

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus-1.htm

==================

Coronavirus in Den Haag 10 - april 2020

De gemeente neemt maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus (COVID-19) om klanten, bezoekers en medewerkers te beschermen.

 

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus-1.htm

 

==========================

Parkeerbeperkingen bij bos en strand - 3 april 2020

 

 

Parkeerbeperkingen bij bos en strand en strand- en vakantiehuisjes dicht

 

In de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) blijft het aanspreken en zo nodig beboeten van mensen die zich moedwillig onverantwoordelijk gedragen een hoge prioriteit. ‘We zien gelukkig dat de grote meerderheid van de mensen het begrepen heeft: ze blijven thuis, gaan alleen voor een korte en noodzakelijke boodschap naar buiten, respecteren dan de veilige afstand van 1,5 meter en beperken zich voor hun ‘ommetjes’ tot de eigen buurt,’ aldus de plv. voorzitter van de VRH Johan Remkes. ‘Dit vraagt veel van ons allemaal. Daarom is het ook extra onaanvaardbaar als enkelingen het voor de rest verpesten. Dat wordt niet getolereerd.’ Komend weekeinde gelden dezelfde restricties die ook vorig weekeinde goed hebben gewerkt. Daar wordt nog wel aan toegevoegd dat de grote parkeergelegenheden die in de buurt van stranden, parken en recreatiegebieden in de regio Haaglanden liggen worden gesloten. Ten aanzien van het gebruik van strand- en vakantiehuisjes voor recreatie en kortdurende verhuur aan toeristen is bovendien besloten dit voor de duur van de beperkende maatregelen niet toe te staan in onze regio. Hiervoor wordt de bestaande noodverordening aangepast.

 

Dit is besproken tijdens de vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT) op 2 april. Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van wethouder Hans Horlings van Midden-Delfland. Daarna werden de burgemeesters bijgepraat over de actuele stand van zaken van de bestrijding van het COVID-19 in onze regio en over de wijze waarop de verschillende hulpdiensten hierbij met elkaar samenwerken. Op verzoek van het ministerie van VWS zal de samenwerking t.a.v. de zorg in onze regio wekelijks gerapporteerd worden voor een beter landelijk beeld en deze rapportages zullen met het RBT gedeeld worden.

 

Speciale aandacht was er voor het handhaven van de verbodsbepalingen die voortvloeien uit de noodverordening. In alle gemeenten binnen de regio houden handhavers en politie de locaties in de gaten waar de afgelopen weken groepen de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen in gevaar hebben gebracht. Na één waarschuwing volgt een boete, en veel mensen hebben die waarschuwing al gehad eerder deze week. Ook wordt er gehandhaafd op het vervoer van werknemers in de regio waarbij de afstand tussen de inzittenden niet voldoet aan de 1,5 meter-eis. ‘Als strenge handhaving nodig is om de verspreiding van dit nare virus te beteugelen dan doen we dat’ zegt Johan Remkes.

 

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeester van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio (zie: www.vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (Politie, Brandweer, GGD) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).

 

 

 

 

===========================

 

Volg hier liveblog van RTVWest - 30 maart 2020

 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4018690/Coronavirus-Transavia-vliegt-niet-tot-en-met-6-mei

 

===========================

 

Den Haag lanceert website om gezinnen te ondersteunen - 23 maart 2020

 

De gemeente Den Haag lanceert dinsdag 24 maart een speciale website voor gezinnen. Die biedt informatie en inspiratie en ondersteunt gezinnen met kinderen om zo goed mogelijk de coronacrisis door te komen. De website is en wordt samengesteld in samenwerking met Family Factory, specialist op dit gebied. Dit is het webadres: https://gezinencorona.nl/den-haag/

“Een groot deel van de kinderen zit thuis of hangt op straat en ouders werken (deels) thuis. We moeten er met z’n allen nog even aan wennen en veel regelen, bijvoorbeeld thuisonderwijs”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid). “Bovendien zijn er veel vragen: mag mijn kind buiten spelen? Hoe dan? Hoe je het wendt of keert, de coronacrisis heeft ook zijn weerslag op de samenhang in het gezin. Verveling en spanningen liggen op de loer. Los van alle hectiek om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen, zal er aandacht moeten zijn voor het gezin. Daar helpt deze website bij”.

Op de nieuwe website kunnen gezinnen terecht voor informatie en inspiratie over onder meer de volgende onderwerpen: het voorkomen van en anticiperen op mogelijke spanningen in huis; het versterken en ondersteunen van het ouderschap; het handhaven van een gezonde leefstijl; het voorkomen van de negatieve effecten van bankhangen, gamen en computeren; de creativiteit van ouders en kinderen.

Op de website worden betrouwbare lokale en nationale informatie van onder meer Nederlands Jeugdinstituut, GGD en RIVM gecombineerd met ervaringen van ouders en opvoeders.

Webadres: https://gezinencorona.nl/den-haag/

======================

 

Stadsbestuur neemt maatregelen om Den Haag te steunen - 21 maart 2020

 

Sinds de uitbraak van het coronavirus werkt de gemeente Den Haag er op alle fronten aan om de gevolgen van het virus te beperken. De zorg voor mensen staat hierin voorop. Een overzicht van de genomen maatregelen stuurt het Haagse College van Burgemeester & Wethouders vandaag naar de gemeenteraad. “Dit is een crisis van ongekende omvang,” schrijft het stadsbestuur in zijn brief, “deze maatregelen raken iedereen, maar we zijn ervan overtuigd dat we de gevolgen van dit virus aankunnen als we het samen doen.” Daarnaast complimenteert het college opnieuw de mensen die in de zorg werken en benadrukt dat zij erg belangrijk zijn. Ook is het trots op de vele initiatieven die in de stad plaatsvinden.

Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat de dienstverlening zoveel mogelijk op peil blijft. Tegelijkertijd kunnen de gevolgen van het virus de dienstverlening wel raken. Daarbij is het uitgangspunt dat de meeste aandacht uitgaat naar processen waar de Hagenaars het meest van afhankelijk zijn. Zo zijn voor alle processen binnen de Jeugdwet en Wmo maatregelen getroffen om de hulp aan cliënten te kunnen borgen. Bijvoorbeeld, als hulp verlenen op afstand mogelijk is door telefonisch contact, dan wordt dat gedaan. Ook belangrijke vaccinaties voor jonge kinderen gaan zoveel mogelijk door.

Als het gaat om de Maatschappelijke Opvang zijn direct maatregelen genomen om ook hier zoveel mogelijk continuïteit te bieden. Groepen zijn verkleind en er is meer verpleegkundige ondersteuning en medisch advies. Daarnaast is het betalen van uitkeringen, noodopvang en de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in onze stad geborgd. Toen er deze week problemen met de voedselbank dreigden te ontstaan, is er direct samen met de regio actie ondernomen. Klanten van de voedselbank krijgen nu tijdelijk een supermarktbon in plaats van een voedselpakket. Er wordt nu met voedselbanken gesproken over een structurele oplossing.

Onderwijs

Er wordt goed samengewerkt met het onderwijs in regionaal verband. De veiligheidsregio, de colleges en de onderwijs- en kinderopvangkoepels staan continu met elkaar in contact. Dagelijks wordt bekeken wat nodig is. Schoolgebouwen blijven open, ook als er maar een enkele leerling aanwezig is. De gemeente monitort of er voldoende kinderopvanginstellingen open zijn voor kinderen die niet door ouders zelf opgevangen kunnen worden. Met de VO-scholen wordt bekeken hoe ze schoolexamens kunnen uitvoeren. Via de Stichting Leergeld Den Haag zijn computers beschikbaar gesteld voor gezinnen met een Ooievaarspas, als het een school niet lukt een device te regelen voor onderwijs op afstand.

 

Gratis parkeren voor zorgpersoneel en mantelzorgers

Er ligt een zware druk op zorgmedewerkers. Door het teruglopen van de dienstverlening van het openbaar vervoer wordt het niet makkelijker voor hen om op hun werk te komen. Om deze reden worden zorgmedewerkers waarvoor dat nodig is tijdelijk vrijgesteld van parkeerbelasting. Ook van mantelzorgers wordt deze dagen veel gevraagd. Daarom zal op iedere mantelzorgvergunning automatisch 50 uur parkeertegoed gratis bijgeschreven worden.

Naast een brief naar de raad heeft het college ook een brief naar de Haagse ondernemers gestuurd. In die brief worden de eerste maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Deze maatregelen zijn een aanvullend lokaal steunpakket met als doel om het MKB en werknemers de crisis door te helpen. Ondernemers die door teruglopende omzet in liquiditeitsproblemen dreigen te komen, worden actief gewezen op de mogelijkheden om uitstel van gemeentelijke belastingen te vragen. De afdeling Belastingzaken van de gemeente staat klaar voor de ondernemers, zodat zij op een laagdrempelige manier contact kunnen en snel en effectief geholpen kunnen worden. Voor uitgebreidere informatie kunnen ondernemers terecht bij het Ondernemersportaal en op denhaag.nl.

 

Tegenstellingen verkleinen

De coronacrisis raakt de stad op vele manieren. De aard en de omvang van deze crisis vraagt aan iedereen om tegenstelling te verkleinen en overeenkomsten te vergroten. Spontaan komen er initiatieven op om hen ondersteuning te bieden die dat nodig hebben. Het stadsbestuur kondigt aan zijn uiterste best te gaan doen om de stad te bieden wat nu nodig is, in het volle besef dat we ook weer uit deze crisis zullen komen.


De volledige brief van het College van Burgemeester en Wethouders leest u via deze link op het Raadsinformatiesysteem (RIS)


====================== 

 

Gemeente Den Haag bedankt cruciale beroepen en Hagenaars - 21 maart 2020

 

De gemeente Den Haag bedankt vanaf vandaag de Hagenaars die zich dag en nacht inzetten om de gevolgen van het coronavirus te beperken. Onder de hashtag #samenkunnenweditaan worden onder meer op de digitale reclamezuilen in de stad de cruciale beroepen van Den Haag de komende periode bedankt. Onder andere het zorgpersoneel, de onderwijzers, vuilnismannen en vakkenvullers werken de klok rond om Den Haag gezond, veilig en leefbaar te houden. 

Waarnemend Burgemeester Johan Remkes: "Er zijn heel veel mensen die de afgelopen weken vrijwel continue hebben doorgewerkt. Ik heb diep respect voor al deze mannen en vrouwen." 

Naast de cruciale beroepen worden ook de Hagenaars bedankt die zich aan de maatregelen van het RIVM houden. De maatregelen die nu gelden hebben een flinke impact op het openbare en persoonlijke leven van de Hagenaars. Toch is het van belang dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. “Als we ons houden aan de maatregelen en elkaar helpen waar nodig, kunnen we dit samen aan,” is de boodschap van de gemeente.

De gemeente zet ook extra in op anderstalige communicatie. Het RIVM heeft informatie in verschillende talen beschikbaar gesteld. Deze informatie wordt verspreid op plekken waarvan het bekend is dat er veel niet-Nederlandstaligen wonen. Ook de politie heeft extra informatie verspreid. Daarnaast wordt vanuit de stadsdelen en wijken via de communitybuilders, in de wijken waar zij werkzaam zijn, informatie over de gevolgen en bestrijding van het virus gegeven.  

 

 

======================

 

Alle bibliotheekleden toegang tot e-books - 21 maart 2020

 

Nu de bibliotheken in verband met de ontwikkelingen rond het nieuwe Coronavirus dicht zijn, biedt Bibliotheek Den Haag online nog zo veel mogelijk diensten aan. Vanaf vrijdag 20 maart kunnen alle leden dan ook per drie weken 10 e-books lenen in de periode dat de bibliotheken gesloten zijn. Zo hoopt de bibliotheek te zorgen dat lezen nog steeds mogelijk blijft. Daarnaast staan tips voor thuis op de  website, social media en andere online kanalen. Op die manier houdt Bibliotheek Den Haag iedereen zo veel mogelijk op de hoogte.

 

Naast digitaal lezen, kunnen mensen nog meer. Luisterboeken lenen via de LuisterBieb-app bijvoorbeeld of hun digitale vaardigheden oefenen via oefenen.nl. Bovendien ontwikkelde het Taalhuis Den Haag speciale oefengroepen op hun Facebookpagina, waar deelnemers online professionele begeleiding krijgen bij het oefenen van de Nederlandse taal.

 

Maatregelen als gevolg van het nieuwe coronavirus

Bibliotheek Den Haag brengt de online mogelijkheden nu zo veel mogelijk onder de aandacht, nadat besloten werd alle vestigingen vooralsnog tot en met maandag 6 april te sluiten en alle activiteiten en evenementen niet door te laten gaan. Dit om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en de veiligheid van bibliotheekbezoekers en -medewerkers te waarborgen. De bibliotheek nam het besluit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen van het kabinet om alle scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs te sluiten.

 

Boetevrij t/m 13 april en reserveringen blijven klaar staan

Als gevolg van de tijdelijke sluiting kunnen leden rekenen op een boetevrije periode tot en met 13 april over de periode dat de bibliotheken gesloten zijn. Ook de al gemaakte reserveringen blijven voor hen beschikbaar tot de bibliotheken weer open gaan.

 

======================

 

Regio Haaglanden bundelt krachten bij aanpak corona - 19 maart 2020

 

Vanochtend is het Regionaal Beleidsteam (RBT) Haaglanden bijeen geweest. De komende tijd komt het RBT tenminste eens per week bijeen om collectief de besluiten te nemen die noodzakelijk zijn om de uitdagingen van het coronavirus in goede banen te leiden. Vanzelfsprekend worden hierbij de voorzorgsmaatregelen, zoals niet teveel aanwezigen en voldoende onderlinge afstand aan de vergadertafel, in acht genomen.

De 9 burgemeesters zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de capaciteit van de acute zorg in zowel de regio Haaglanden als Hollands Midden. Voor de aanpak van de beheersing van het coronavirus werken deze 2 regio’s nauw samen. Op dit moment is de capaciteit toereikend en men bereidt zich voor op uitbreiding in aanloop naar een mogelijke toename van het aantal opnames i.v.m. corona.

Op operationeel niveau is er in onze regio op dit moment voldoende capaciteit bij zowel de politie als de brandweer en is de solidariteit vanuit die diensten richting de zorg groot. Men helpt elkaar waar men kan.

In de gemeenten in de Veiligheidsregio Haaglanden zullen de markten zo veel mogelijk doorgaan. Het aanbod van vaak relatief goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod in deze periode. Daarbij moet voortdurend gewaakt worden dat niet teveel mensen tegelijkertijd de markt bezoeken en dat het winkelend publiek voldoende afstand van elkaar houdt. De marktkooplieden kunnen hier zelf ook bij helpen door niet meer dan enkele klanten tegelijkertijd bij de kraam toe te staat. De gemeenten zullen bij de ingang van hun markt op borden en soms meertalige posters de bezoekers van de markt oproepen de gezondheid van zichzelf en anderen te bewaken. Zo kunnen we hopelijk de markten openhouden maar als men zich niet aan de richtlijnen houdt zal dit besluit worden herzien.

De Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Zie www.vrh.nl VRH richt zich op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en de bezoekers van de regio Haaglanden.

 

=====================

 

1 centraal telefoonnummer voor kwetsbare Hagenaars - 19 maart 2020

 

Sinds vandaag (donderdag 19 maart) is er 1 centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door corona in de knel komen. Zij kunnen op telefoonnummer 070 205 30 03 terecht voor (hulp)vragen, of een goed gesprek. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur.

Kan iemand me helpen met mijn boodschappen als ik thuis moet blijven? Hoe kom ik aan een betaalbare maaltijd nu mijn buurtmaaltijd niet meer doorgaat? Hoe ga ik om met mijn sombere gedachten nu ik geen praatje meer kan maken in het buurtcentrum? Hoe kan ik mijn vaste lasten betalen nu ik mijn freelance baan niet kan uitoefenen? Hoe ga ik om met opstandige tieners die geen rekening willen houden met de coronarichtlijnen? Kan er flexibeler omgegaan worden met betalingstermijnen tijdens de crisis? 

Met al deze, en andere, vragen kunnen bewoners terecht op dit nieuwe centrale telefoonnummer. Het is opgezet door de welzijnsorganisaties, partners in de wijk en de gemeente Den Haag. Zo willen zij ervoor zorgen dat de dienstverlening – ook in tijden van quarantaine en sociale isolatie – wordt voortgezet en niemand in de kou komt te staan. 

“Mooi om te zien dat welzijnsorganisaties heel snel op zoek zijn gegaan naar hoe ze mensen zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen en helpen”, zegt wethouder welzijn Martijn Balster. “Ik hoop dat inwoners niet zullen schromen contact op te nemen. Voor zichzelf of voor een ander die het moeilijk heeft. Samen komen we deze moeilijke tijd te boven”.

Ook wethouder zorg, jeugd en volksgezondheid Kavita Parbhudayal vindt het belangrijk dat alle Hagenaars met zorgvragen snel en makkelijk goede ondersteuning vinden. “Vooral voor kwetsbare ouderen zonder vangnet ben ik heel blij dat we dit samen met Xtra zo snel voor elkaar hebben gekregen. Fijn dat zij nu op één centraal telefoonnummer terecht kunnen, of het nu gaat om maaltijdbezorging, boodschappen of gewoon een gesprek om de stilte thuis te doorbreken”.

Naast het telefoonnummer kan uiteraard nog steeds gebruik gemaakt worden van de chatfunctie op https://servicepuntxl.nl/ en kunnen mensen die al ondersteuning ontvangen nog steeds terecht bij hun vertrouwde contactpersonen.

 

=====================
20 maart 2020

In Delft, Zoetermeer en Den Haag zijn donderdag in allerijl nieuwe huisartsenposten ingericht om een flinke toestroom aan te kunnen van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Hierbij schiet het Rode Kruis te hulp. 

 

Vrijdag gaan de speciale coronaposten open. Die van het Hagaziekenhuis opent om 16.00 uur. Binnen één dag is het aantal spreekkamers voor mensen met klachten die op corona wijzen uitgebreid van zes naar dertien.  Alleen huisartsen kunnen mensen doorverwijzen naar zo'n coronapost. Wie klachten krijgt, moet daarom eerst de eigen huisarts bellen.

In de Haagse coronakliniek werken het Haga en de ziekenhuizen van HMC samen met Hadoks, het verband van Haagse huisartsen dat is gespecialiseerd in eerste hulp.

De nieuwe spreekkamers bij het Spoedplein waren tot gisteren kantoren, vertelt Marnix Beekmans van het HagaZiekenhuis. ,,Maar ons kantoorpersoneel werkt thuis. Het is hier heel stil in de gangen. Dus die ruimte benutten we nu waar die nodig is.” De artsen krijgen onder meer hulp van het Rode Kruis. Vrijwilligers helpen met het maken van afspraken en begeleiden de patiënten richting de spreekkamer.

 

Triage

Bij het Reinier de Graafziekenhuis in Delft verscheen gisteren een speciale ‘triage-tent’. Hier maken artsen en verpleegkundigen een eerste inschatting van de gezondheid van patiënten. Er is onder meer een ct-scanner om ze te onderzoeken. Ook in Zoetermeer is alle coronazorg gecentraliseerd, naar het Centrum Acute Zorg.

De operatie is niet alleen nodig om grotere aantallen patiënten te kunnen helpen, maar ook om verdere besmetting te voorkomen. Huisartsen en doktersassistenten hebben spontaan hun hulp aangeboden.

 

Ernstig ziek

Volgende week verwachten ziekenhuizen een forse toename van het aantal besmette patiënten dat ernstig ziek wordt. Tot nu toe leidt het aantal patiënten in de ziekenhuizen in Den Haag en omliggende gemeenten niet tot capaciteitsproblemen. Toch worden inmiddels extra intensive care-bedden geplaatst in meerdere ziekenhuizen.

Onder aansturing van het regionaal overleg acute zorg, vanuit het Leidse LUMC, breiden ziekenhuizen uit waar dat het snelst kan. Ze verdelen onderling ook de beschermingsmiddelen en andere schaarse medische benodigdheden inmiddels via een centraal verdelingssysteem.

 

======================

 628